X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Algemene inlichtingen

Toepassingsgebied.

Al de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité 209 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid zijn onderworpen aan het Sociaal Fonds voor de bedienden Metaal – Fonds voor Bestaanszekerheid (SFBM) alsook de door hen in België tewerkgestelde bedienden(*).

(*) Onder bedienden worden in deze wegwijzer zowel de mannelijke als de vrouwelijke bedienden verstaan, leerling-bedienden (t.e.m. Q3 2019) inbegrepen.

Nationaal Secretariaat.

Nationaal Secretariaat van het SFBM.
Ravenstein Galerij 27 bus 7 - 1000 Brussel

Overzicht contactgegevens per dienst.

Het Nationaal Secretariaat (NS) is gelast met:

 • Algemene coördinatie en begeleiding teneinde een efficiënte samenwerking te kunnen garanderen tussen de verschillende organismen van het SFBM, alsook het behandelen van individuele aanvragen die een bijzonder onderzoek vereisen.
 • dienst Aan- Uitsluitingen:
  • Info via werkgevers, sociale secretariaten, KSZ…
  • Deze dienst is gelast met:
   • het verzenden van vragenlijsten naar alle (nieuwe) ondernemingen van het PC209 met het oog op de aansluiting bij het SFBM.
   • het aansluiten bij het SFBM van alle ondernemingen die behoren tot het PC209 en die bedienden in dienst hebben
   • het uitsluiten van ondernemingen
 • dienst Inningen:
  • De werkgeversbijdragen vorderen en innen
  • Geschillen: het afhandelen van wanbetalingen inzake de werkgeversbijdragen alsook het opvolgen van de dossiers gerechtelijke reorganisaties en falingen.
  • Indien de werkgever niet tijdig heeft betaald zal de wanbetaling van de bijdragen aanleiding geven tot:
   • Een bijdrageverhoging van 10% van het verschuldigde bedrag.
   • De tenlastelegging van een nalatigheidsintrest aan dezelfde voet als de wettelijke rentevoet vanaf het verstrijken van bedoelde maand (= 2e maand na betrokken kwartaal) tot de dag van de betaling ervan.
  • Signalitiek: Het up-to-date houden van de werkgeversgegevens en het afleveren van attesten voor erkenning (op aanvraag).
 • Financiële dienst:
  • Verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties tegenover de medewerkers van het SFBM en de financiële instellingen

Vergoedingen.

Momenteel verleent het SFBM aanvullende vergoedingen:

Aantal bedienden einde kwartaal – Verklaring

De forfaitaire bijdragen die berekend worden op basis van het aantal bedienden tewerkgesteld op het einde van het kwartaal, worden berekend voor de bedienden waarvoor een DMFA-aangifte bestaat met een tewerkstellingslijn zonder einddatum of met einddatum gelijk aan laatste dag van het kwartaal.

Grenswerknemers.

In deze wegwijzer worden als grenswerknemers bedoeld, de bedienden van in België gevestigde ondernemingen, die in België prestaties uitoefenen en in een ander land van de Europese Economische Gemeenschap woonachtig zijn en de grens overschrijden om hun werk uit te oefenen.

Buitenlandse ondernemingen.

In deze onderrichtingen worden als bedienden van buitenlandse ondernemingen bedoeld: de bedienden van ondernemingen die in een ander land gevestigd zijn en die in België een activiteit uitoefenen die ressorteert onder de bevoegdheid van het PC209.

Wij verwijzen voor meer informatie hieromtrent naar buitenlandse ondernemingen.

Te gebruiken formulieren in geval van aanvraag aanvullende vergoedingen:

FM15A       Werkbaar Werk-Loopbaanwijziging ➜ overstap naar een alternatieve functie met loonvermindering vanaf 58 jaar of ouder

FM15B       Werkbaar Werk-Loopbaanwijziging ➜ overstap van ploegen- of nachtarbeid naar een dagregime vanaf 58 jaar of ouder

FM15C       Werkbaar Werk-Loopbaanwijziging ➜ overstap van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling vanaf 60 jaar of ouder

 

Voor de aanvragen van het recht op werkbaar werk – Loopbaanwijziging, kunnen de werkgevers eveneens de te gebruiken formulieren hier downloaden op de site van het SFBM.

Vanzelfsprekend kunnen deze aanvragen ook online worden gedaan.

In geval van twijfel of voor gevallen die in deze wegwijzer niet voorzien werden, moeten de werkgevers zich wenden tot de bevoegde dienst van het Nationaal Secretariaat van het SFBM.

Snelle Links

My Account