X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Welkom

Het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 209 te bevorderen.

Het SFBM heeft tot doel de organisaties te financieren die instaan voor:

  • Opleiding en tewerkstelling van bedienden
  • Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen bedienden
  • Waarborgen voor werknemersorganisaties en de vorming georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties
  • Loopbaanwijzigingen
  • Provinciale bijdragen (indien van toepassing)
  • Sectoraal Aanvullend Pensioen
  • Solidariteitsbijdrage
Maatregel bij coronavirus: minnelijke afbetaling werkgeversbijdragen 4e kwartaal 2019

Het FBZMN en SFBM hanteren voor het 4e kwartaal 2019 volgende beleidsbeslissingen: De mogelijkheid dat voor de bijdragen van het 4de kwartaal 2019 ondernemingen getroffen door de coronacrisis afbetalingsplannen kunnen aanvragen.

Hoe vraagt u een minnelijk afbetalingsplan aan?

Stuur een e-mail naar: 68@fondsmet.be

De sociale partners van het PC209 maken afspraken inzake de tijdelijke werkloosheid “Corona”.

De sociale partners binnen het PC209 hebben op korte termijn afspraken kunnen maken over de toepasselijke sectorale aanvullende vergoedingen voor de tijdelijke werkloosheid omwille van het Coronavirus.

Net zoals bij de arbeiders van de metaalsector (PC111) zal de tijdelijke werkloze bediende een aanvullende vergoeding van 12,07€ per volledige werkloosheidsuitkering ontvangen. Deze vergoeding is rechtstreeks te betalen door de werkgever.  

Het sociaal fonds bedienden metaal (SFBM) zal voor de helft tussenkomen ten aanzien van de werkgever. De concrete modaliteiten van deze tussenkomst zullen op korte termijn uitgewerkt en gecommuniceerd worden. We houden dit zo eenvoudig mogelijk en waar mogelijk maximaal automatisch.

Indien u als werkgever reeds afspraken heeft gemaakt in het kader van de tijdelijke werkloosheid Coronacrisis dan blijven deze van toepassing maar kunnen ze wel verrekend worden met de sectorale vergoeding.

Deze regeling is tijdelijk van aard. De begindatum is voorzien op 1 maart 2020 en de einddatum is 30 juni 2020. Hierdoor is deze dan ook van toepassing bij een verlenging van de vereenvoudigde procedure. Ook tijdelijke werkloosheidsaanvragen voor overmacht die vóór of na afloop van de vereenvoudigde procedure worden ingeroepen, zijn hiermee gevat.

De combinatie van de sectorale vergoeding met de aanvullende maatregelen van de overheid, waaronder het optrekken van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen tot 70% en een bijkomende forfaitaire toeslag van 5,63 € per uitkering, is toegestaan.

Op de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. De RSZ stelt als enige voorwaarde aangaande de hoogte van de aanvulling, nl. dat de som van de RVA-uitkering die de werknemer zal ontvangen en de aanvulling, niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer netto meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had. 

Op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en op de aanvullende vergoeding is er een bedrijfsvoorheffing in te houden van 26,75%.

U kan de volledige tekst van de collectieve overeenkomst tijdelijke werkloosheid “Coronavirus” ook nalezen op onze website.

Snelle Links

My Account