X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Inning

De bijdragen betreffende de bedienden zijn elk kwartaal verschuldigd en worden berekend op basis van de DMFAaangifte bij de RSZ.

INNING

Begin juni, september, december en maart zal het SFBM een schuldvordering verzenden aan de werkgevers van het P.C. 209, voor respectievelijk het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal.

Uiterlijk de laatste werkdag van respectievelijk juni, september, december of maart, moet de werkgever het verschuldigde bedrag op de financiële rekening van het SFBM BE53 1401 2006 5253 (BIC GEBABEBB) hebben gestort, volgens de statutair vastgelegde vervaldata:

 • eerste kwartaal (1 januari tot en met 31 maart), vervaldag 30 juni.
 • tweede kwartaal (1 april tot en met 30 juni), vervaldag 30 september.
 • derde kwartaal (1 juli tot en met 30 september), vervaldag 31 december.
 • vierde kwartaal (1 oktober tot en met 31 december), vervaldag 31 maart.

Laattijdige betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot volgende sancties:

 • automatische verhoging van het bedrag van de onbetaalde of laattijdig betaalde bijdrage met 10%
 • nalatigheidsintrest berekend vanaf de vervaldag van het kwartaal waarvoor de bijdrage verschuldigd is, tot aan de datum van de betaling (het betreft hier de wettelijke nalatigheidsintresten).

De bevoegde instantie van het SFBM is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden en op schriftelijke gemotiveerde aanvraag het bedrag van de verhoging en/of van de nalatigheidsintrest te verminderen.

Het SFBM maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor de verschuldigde sommen die niet in dit document zouden opgenomen zijn, zelfs indien ze betrekking hebben op de zelfde periodes, meer bepaald voor de eventueel nog te berekenen verhogingen en intresten, alsook voor de eventueel nog niet geregistreerde gerechtskosten.

De samenstelling van de bijdrage wordt ondergebracht in drie types:

 1. De basisbijdrage (forfaitair op basis van het aantal bedienden).
  • Opleiding en tewerkstelling van bedienden
  • Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen
  • Waarborgen voor werknemers en vorming door werkgevers- en werknemersorganisaties
  • Loopbaanwijzigingen
  • Provinciale bijdragen (indien van toepassing)
 2. De Solidariteitsbijdrage (procentueel).
 3. De bijdragen Sectoraal Aanvullend Pensioen (SAP – procentueel).

Voor de concrete invulling van de berekening van deze bijdragen verwijzen we u naar “Huidige Samenstelling van de bijdragen” of Historisch overzicht Samenstelling van de bijdragen.

Optioneel: Minimale rendementsverplichtingen conform art.24 van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP)
 

Artikel 24 van de Wet op Aanvullende Pensioenen (WAP) voorziet een minimale waarborg in geval van uittreding. Deze laatste is het maximum tussen de verworven reserves zoals gedefinieerd door de Wet en de minimale waarborg voorzien in artikel 24 van de WAP. Het tekort dat in geval van een uittreding/pensionering gegarandeerd dient te worden is gelijk aan het positieve verschil tussen de te garanderen reserve en de reeds opgebouwde reserve van het contract.

Indien er op het moment van de uittreding/pensionering een tekort wordt vastgesteld zal deze koopsom die het tekort financiert ook op de vordering opgenomen worden.

Het is belangrijk dat dit bedrag binnen de voorziene termijn betaald wordt, zodat Integrale, de beheerder van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, de betrokkene(n):

 • in geval van uittreding, op de hoogte kan brengen van zijn/haar verworven rechten in het sectoraal aanvullend pensioenstelsel.
 • in geval van pensionering, alle documenten voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal aan de betrokkene kan bezorgen.


WIJZIGINGEN ONDERNEMING

Wij vragen dat u ons elke wijziging van een onderneming meldt (o.a. nieuwe vestigingseenheid, elke adreswijziging, verandering van naam, juridisch statuut, stopzetting activiteiten, vereffening, fusie, overname …), dit om onjuiste schuldvorderingen in de toekomst te kunnen vermijden.

Voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot 209@fonds209.be
Snelle Links

My Account