X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Inning

De bijdragen betreffende de bedienden zijn elk kwartaal verschuldigd en worden berekend op basis van de DMFAaangifte bij de RSZ.

INNING

Begin juni, september, december en maart zal het SFBM een schuldvordering verzenden aan de werkgevers van het P.C. 209, voor respectievelijk het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal.

Uiterlijk de laatste werkdag van respectievelijk juni, september, december of maart, moet de werkgever het verschuldigde bedrag op de financiële rekening van het SFBM BE28 0019 1486 9320 (BIC GEBABEBB) hebben gestort, volgens de statutair vastgelegde vervaldata:

 • eerste kwartaal (1 januari tot en met 31 maart), vervaldag 30 juni.
 • tweede kwartaal (1 april tot en met 30 juni), vervaldag 30 september.
 • derde kwartaal (1 juli tot en met 30 september), vervaldag 31 december.
 • vierde kwartaal (1 oktober tot en met 31 december), vervaldag 31 maart.

Laattijdige betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot volgende sancties:

 • automatische verhoging van het bedrag van de onbetaalde of laattijdig betaalde bijdrage met 10%
 • nalatigheidsintrest berekend vanaf de vervaldag van het kwartaal waarvoor de bijdrage verschuldigd is, tot aan de datum van de betaling (het betreft hier de wettelijke nalatigheidsintresten).

De bevoegde instantie van het SFBM is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden en op schriftelijke gemotiveerde aanvraag het bedrag van de verhoging en/of van de nalatigheidsintrest te verminderen.

Het SFBM maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor de verschuldigde sommen die niet in dit document zouden opgenomen zijn, zelfs indien ze betrekking hebben op de zelfde periodes, meer bepaald voor de eventueel nog te berekenen verhogingen en intresten, alsook voor de eventueel nog niet geregistreerde gerechtskosten.

De samenstelling van de bijdrage wordt ondergebracht in verschillende types:

 1. De basisbijdrage
  • Opleiding en tewerkstelling van bedienden (procentueel)
  • Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen (procentueel)
  • Waarborgen voor werknemers en vorming door werkgevers- en werknemersorganisaties (procentueel)
  • Loopbaanwijzigingen (procentueel)
  • Provinciale bijdragen (indien van toepassing) (forfaitair op basis van het aantal bedienden)
 2. De Solidariteitsbijdrage (procentueel).
 3. De bijdragen Sectoraal Aanvullend Pensioen (SAP – procentueel).
 4. Optioneel: Minimale rendementsverplichtingen conform art.24 van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP)
  Artikel 24 van de Wet op Aanvullende Pensioenen (WAP) voorziet een minimale waarborg in geval van uittreding. Deze laatste is het maximum tussen de verworven reserves zoals gedefinieerd door de Wet en de minimale waarborg voorzien in artikel 24 van de WAP. Het tekort dat in geval van een uittreding/pensionering gegarandeerd dient te worden is gelijk aan het positieve verschil tussen de te garanderen reserve en de reeds opgebouwde reserve van het contract.
  Indien er op het moment van de uittreding/pensionering een tekort wordt vastgesteld zal deze koopsom die het tekort financiert ook op de vordering opgenomen worden.
  Het is belangrijk dat dit bedrag binnen de voorziene termijn betaald wordt, zodat Monument Assurance Belgium, de beheerder van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, de betrokkene(n):
  • in geval van uittreding, op de hoogte kan brengen van zijn/haar verworven rechten in het sectoraal aanvullend pensioenstelsel.
  • in geval van pensionering, alle documenten voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal aan de betrokkene kan bezorgen.
 5. Optioneel: Wijninckxbijdrage

  De regering heeft in de loop van 2012 heel wat nieuwe fiscale maatregelen in het leven geroepen. Zo voerde de programmawet van 22 juni 2012 in het kader van de aanvullende pensioenen (2e pijler) de genaamde Wijninckx-bijdrage in voor werknemers en zelfstandigen
  Deze regel is in 2019 aangepast en waar aanvankelijk de bijdrage 1,5% op de gestorte premies was, werd dit verhoogd tot 3%. Echter, het nieuwe systeem houdt niet langer rekening met jaarlijkse betalingen, maar met de toename van de gevormde reserves.

  Wanneer is een Wijninckx-bijdrage verschuldigd?

  Een Wijninckx-bijdrage is verschuldigd op de toename van de reserves, wanneer het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen samen, hoger zijn dan het maximale pensioen van een ambtenaar.

  Dit plafond wordt "pensioendoel" genoemd en bedraagt momenteel 78.453,60 euro voor een volledige loopbaan van 45 jaar.
   

  Hoe wordt de Wijninckx-bijdrage berekend?

  De nieuwe, definitieve berekeningswijze gebeurt in twee delen:

  Er wordt nagekeken of een bijdrage verschuldigd is door het totale pensioenobjectief te vergelijken met het bedrag van het aanvullend pensioen en het wettelijk pensioen van de bezoldigde werknemer (of zelfstandige). Als het totale pensioenobjectief overschreden wordt, is er een bijdrage verschuldigd.
  De Wijninckx-bijdrage is verschuldigd op de toename van de reserves gefinancierd door de inrichter, meer bepaald op het verschil tussen de verworven reserve op 1 januari 2019 en de verworven reserve op 1 januari 2018 vermenigvuldigd met de coëfficiënt van 1,0118 om rekening te houden met het rendement van de reserves.

  Wat met verworven reserves opgebouwd door verschillende werkgevers?
  We stellen vast dat iedere werkgever de Wijninckx-bijdrage verschuldigd is voor zijn deel in de evolutie van de verworven reserve die opgebouwd werd bij verschillende pensioenorganismes, door verschillende werkgevers.

  Wie berekent de Wijninckx-bijdrage?
  Sigedis berekent de Wijninckx-bijdrage. De bijdrage is betaalbaar samen met de DmfA-aangifte in het vierde trimester van 2019 voor de bezoldigde werknemers.

  Voor meer informatie kan u zich wenden naar de website van www.sigedis.be

Voor de concrete invulling van de berekening van deze bijdragen verwijzen we u naar “Huidige Samenstelling van de bijdragen” of Historisch overzicht Samenstelling van de bijdragen.

WIJZIGINGEN ONDERNEMING

Wij vragen dat u ons elke wijziging van een onderneming meldt (o.a. nieuwe vestigingseenheid, elke adreswijziging, verandering van naam, juridisch statuut, stopzetting activiteiten, vereffening, fusie, overname …), dit om onjuiste schuldvorderingen in de toekomst te kunnen vermijden.

Voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot 209@fonds209.be
Snelle Links

My Account