X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
GDPR

Het SFBM garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verzamelt in het kader van haar wettelijke verplichting, en dit conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het SFBM fungeert als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij via de werkgevers (eveneens verwerkingsverantwoordelijke) verkrijgt, en zal voldoen aan alle verplichtingen die zij als verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG heeft.